Tuesday, August 23, 2016

Prayer For Peace

,

{English Version}


PRAYER FOR PEACE

Lord Jesus, we come to you in our need. Create in us an awareness of the massive forces of conflict that threaten our world today.

And grant us a sense of urgency to activate the forces of goodness, of justice, of love, and of peace.

Where there is armed conflict, let us stretch out our arms to our brothers and sisters.

Where there is abundance, let there be simple lifestyle and sharing.

Where there is poverty, let there be dignified living and constant striving for just structures.

Where there is selfish ambition, let there be humble service.

Where there is injustice, let there be atonement.

Where there is despair, let there be hope in the Good News.

Where there are wounds of division, let there be unity and wholeness.

Help us to be committed to the building of your kingdom, not seeking to be cared for but to care; not expecting to be served but to place ourselves in the service of the others; not aspiring to be materially secure but to place our security in Your love.

Teach us Your spirit, for it is only in loving imitation of You, Lord, that we can discover the healing springs of life that will bring about new birth to our earth and hope for the world.

Amen.


Our Lady, Queen of Peace.

Pray for us.{Tagalog Version}


PANALANGIN PARA SA KAPAYAPAAN

Panginoon, sa panahon ng pangangailangan ay humihingi kami ng tulong bunga ng aming pagkamulat sa nagbabantang pagkawasak ng kapaligirang ipinagkaloob Ninyo sa amin, bunga ng malawakang paglalaban ng ideolohiya sa iba’t ibang panig ng mundo.

Pagkalooban Ninyo kami ng sapat na lakas upang maipalaganap ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan, at kapayapaan.

Sa gitna ng labanan, ituro Ninyo sa amin ang pagtutulungan;

sa kasaganaan, ang pagbibigayan;

sa karalitaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay.

Kung mangingibabaw ang pagkamakasarili, ituro Ninyo sa amin ang kababaang-loob; sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik-loob sa Diyos.

Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa;  sa kawalan ng pag-asa, maihatid po sana namin ang Mabuting Balita.

Turuan Mo kaming kumalinga sa halip na kalingain; maglingkod sa halip na paglingkuran.  Huwag po sana kaming maghangad ng karangyaan at punuin Ninyo kami ng Inyong pag-ibig at kaluwalhatian.

Pahintulutan Ninyo kaming maging katulad Ninyo sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. 

Amen.

O Maria, Reyna ng Kapayapaan.
Ipanalangin Mo kami.


Share:

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Sitemap